Seurakunnan valtuuston pöytäkirjat

Talousarvio ja toimintasuunnitelma 2018-2020

Seurakunnan tilinpäätös 2016

Päätöksentekoa koskevaa lainsäädäntöä

Seurakunnanvaltuusto käyttää seurakunnan päätösvaltaa. Seurakunnanvaltuustolle tulevat asiat valmistelee seurakunnanneuvosto tai yksittäistapauksessa toimikunta, jonka valtuusto on tehtävään määrännyt. Seurakunnanvaltuusto voi ottaa asian päätettäväksi ilman valmistelua vain, jos päätös siitä tehdään yksimielisesti. Seurakunnanvaltuusto ei voi ottaa päätettäväksi asiaa, jos sitä ei ole kokouskutsussa mainittu.

Seurakunnanvaltuuston tehtävänä on:

1) edistää seurakunnan hengellistä elämää sekä ohjata ja valvoa kasvatus-, nuoriso- ja diakoniatoimintaa;
2) valita hiippakuntaneuvoston, seurakunnanneuvoston, kappelineuvoston, vaalilautakunnan ja kiinteistölautakunnan jäsenet sekä kirkonisännöitsijät ja rukoushuoneiden isännöitsijät;
3) päättää papiston ja kanttorien tehtävien perustamisesta, lakkauttamisesta ja muuttamisesta;
4) valita papit, diakonit ja kanttorit;
5) hyväksyä seurakunnan työntekijöitä ja toimielimiä varten tarvittavat työjärjestykset ja ohjesäännöt;
6) asettaa ehdokkaat maallikkojen edustajiksi kirkolliskokoukseen sekä valita maallikkojen edustajien valitsijamiehet ja heidän varajäsenensä;
7) tehdä esityksiä ja antaa lausuntoja seurakunnan jakamisesta, muuttamisesta, lakkauttamisesta tai uuden seurakunnan perustamisesta;
8) tehdä esityksiä ja antaa lausuntoja kappeliseurakunnan perustamisesta, jakamisesta, muuttamisesta tai lakkauttamisesta;
9) päättää hautausmaan perustamisesta, laajentamisesta ja lakkauttamisesta;
10) hyväksyä seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma;
11) hyväksyä seurakunnan talousarvio;
12) päättää seurakunnan varojen ja omaisuuden hallinnoimisesta ja käyttämisestä;
13) hyväksyä seurakunnan vuosikertomus ja tilinpäätös; (25.11.2009/1075)
14) päättää mitä toimenpiteitä tilivelvollisia kohtaan tehdyt muistutukset aiheuttavat sekä päättää seurakunnanneuvoston vastuuvapaudesta;
15) valita seurakunnan tilintarkastajat; sekä
16) päättää muista seurakunnan asioista, jollei niitä ole säädetty tai määrätty seurakunnanneuvoston tai vaalilautakunnan päätettäväksi.

Seurakunnanvaltuusto kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa. Seurakunnanvaltuuston vuosittaisista kokouksista ensimmäinen on pidettävä viimeistään toukokuun 31 päivänä ja toinen viimeistään marraskuun 15 päivänä. Puheenjohtaja voi kutsua seurakunnanvaltuuston koolle muulloinkin, jos hän katsoo sen tarpeelliseksi. Seurakunnanneuvostolla tai vähintään neljäsosalla valtuuston jäsenistä on oikeus vaatia valtuuston koolle kutsumista. Perusteltu esitys on tehtävä kirjallisesti valtuuston puheenjohtajalle. Kirkollishallitus ja hiippakunnan piispa voivat lisäksi kutsua valtuuston koolle.

 

Seurakunnanvaltuuston kokouksen pöytäkirjan tarkastaa kaksi valtuuston valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa ja se on tarkastettava 7 päivän kuluessa kokouksen päättymisestä. Pöytäkirjantarkastajat merkitsevät lausuntonsa pöytäkirjaan ja allekirjoittavat sen. Jos puheenjohtaja ja tarkastajat eivät ole samaa mieltä pöytäkirjan sanamuodosta, se on palautettava seurakunnanvaltuuston tarkastettavaksi. Seurakunnanvaltuuston kokouksen pöytäkirjan allekirjoittavat valtuuston puheenjohtaja ja sihteeri.